X
Ez az e-áruház cookie-kat használ a szolgáltatások nyújtásához, a hirdetések személyre szabásához és a forgalom elemzéséhez. Több információ. Minden cookie elfogadása Alkalmazkodni

Személyes adatok védelmének feltételei

I. Bevezető rendelkezések

1.  Az Európai Parlament és Tanács valós személyek védelméről szóló (EU) 2016/679 sz. rendelet 4. cikkelyének 7. pontja értelmében, a személyes adatok kezelője a személyes adatok feldolgozását és ezeknek az adatoknak a szabad terjesztését illetően (továbbiakban: „GDPR”) Lukáš Paufošima (CJSZ: 76298442, ASZ: CZ8805194233, székhelye: Čejkovická 4093/13, 628 00 Brno-Vinohrady, Cseh Köztársaság) (továbbiakban: „Adatkezelő“).

2.    Adatkezelő elérhetősége:

postacím: Čejkovická 4093/13, 628 00 Brno-Vinohrady, Cseh Köztársaság

e-mail: info@o2vigor.hu

telefon: +420602966944

3.    Személyes adatok alatt valós személy azonosítására alkalmas bármilyen információ értendő; azonosítható valós személynek tekintendő közvetlenül vagy közvetve identifikálható egyén, elsősorban létező személy egy konkrét azonosító jellemzőjére (név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosítószám), vagy egy illetve több egyedi fizikai tulajdonságára (fiziológiai-, genetikai-, pszichikai-, gazdasági-, kulturális-, társadalmi identitásra) történő hivatkozással.

4.    A személyes adatok védelméhez Adatkezelő nem nevezett ki külön meghatalmazottat.

II. Feldolgozásra kerülő személyes adatok forrásai, besorolása

1.  Adatkezelő az Ön által számára elérhetővé tett, illetve az Ön rendeléseinek intézése során tudomására jutott személyes adatokat feldolgozza.

2.  Adatkezelő feldolgozza az Ön azonosítására szolgáló adatait és elérhetőségét, valamint a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat.

III. Feldolgozásra kerülő személyes adatok jogalapja és célzata

1.  A feldolgozásra kerülő személyes adatok jogalapja

·   A GDPR 6. cikkelye (1) bek. b) pontja értelmében, az Ön és Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése;

·   A GDPR. cikkelye (1) bek. f) pontja értelmében, Adatkezelő jogos érdeke direkt marketing (elsősorban üzleti ajánlatok és newsletterek megküldésével történő) nyújtásához;

·   A GDPR 6. cikkelye (1) bek. a) pontja, valamint az azzal kapcsolatos, információs társaság által nyújtott egyes szolgáltatásokról szóló 480/2004 Tt. 7. § (2) bek. értelmében, az Ön feldolgozással kapcsolatos beleegyezése direkt marketing (elsősorban üzleti ajánlatok és newsletterek megküldésével történő) nyújtásának célzatával, azesetben, ha nem került sor áru rendelésére, illetve szolgáltatás igénylésére.

2.  A feldolgozásra kerülő személyes adatok célzata

·     Az Ön rendelésének elintézése és a jogosultságok illetve kötelességek foganatosítása az Ön és Adatkezelő között létrejött szerződéses viszonyból adódik; rendeléskor személyes adatok megadása megkövetelt (név, postacím, elérhetőség), amelyek elengedhetetlenül szükségesek a rendelés sikeres elintézéséhez; a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének fontos alapfeltétele – személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges szerződést kötni, sem azt Adatkezelő által teljesíteni;

·     üzleti ajánlatok megküldése, valamint egyéb marketing célzatú aktivitások folytatása.

3.    A GDPR 22. cikkelye értelmében, Adatkezelő oldaláról nem kerül sor automatikusan végzett egyedi döntéshozatalra. Ilyen jellegű feldolgozáshoz Ön kimondottan megadta beleegyezését.

IV. Adatok megtartásának időszaka

1.  Adatkezelő megtarja a személyes adatokat

·     az Ön és Adatkezelő közti szerződéses viszonyból adódó jogosultságok és kötelességek érvényesítéséhez, valamint az ebből a szerződéses viszonyból fakadó igények kielégítéséhez elengedhetetlenül legszükségesebb ideig (a szerződéses viszony megszűnésétől számított 15 (tizenöt) évig);

·     mindaddig, amíg visszavonásra nem kerül a személyes adatok marketing célzattal történő feldolgozásához megadott beleegyezés, legtovább a szerződéses viszony megszűnésétől számított 15 (tizenöt) xxxxxxx.

2.  A személyes adatok megtartási időszakának leteltével, Adatkezelő a személyes adatokat törli.

V. Személyes adatok fogadói (Adatkezelő alvállalkozói)

1.  A személyes adatok fogadói

·     a termékek ill. szolgáltatások szerződéses alapon történő szállításával, valamint a törlesztések szerződéses alapon történő végrehajtásával foglalkozó alanyok;

·     a webüzletet futtató WordPress szolgáltatás (kiterjesztések), valamint a webüzlethez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat (marketing, szállítás) nyújtó alanyok.

2.  Adatkezelő szándékozik a személyes adatokat harmadik ország (EU-n kívüli országokba), vagy nemzetközi szervezetek felé továbbadni. A személyes adatok harmadik országbeli fogadói mailing-, felhő-, marketing-szolgáltatásokat nyújtó alanyok.

VI. Az Ön jogai

1.  A GDPR előírásokban leszögezett feltételek mellett Önnek jogában áll

·     a GDPR 15. cikkelye alapján, hozzáférni saját személyes adataihoz;

·     a GDPR 16. cikkelye alapján, személyes adatait módosítani, valamint a GDPR 18. cikkelye alapján, azok feldolgozását esetlegesen korlátozni;

·     a GDPR 17. cikkelye alapján, személyes adatait töröltetni;

·     a GDPR 21. cikkelye alapján, ellenvetést felhozni azok feldolgozásával szemben;

·     a GDPR 20. cikkelye alapján, az adatokat átruházni;

·     visszavonni a feldolgozáshoz megadott beleegyezését írásban (postázva) vagy elektronikus formában (e-mailben) Adatkezelő jelen Feltételek III. fejezetében megadott elérhetőségére.

2.  Továbbá, Önnek jogában áll panaszt benyújtani a Személyes adatvédelmi hivatalnál azesetben, ha úgy véli, az Ön személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai csorbultak.

VII. Személyes adatok bebiztosításának feltételei

1.  Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok bebiztosításának érdekében foganatosított minden megfelelő műszaki és szervezési intézkedést.

2.    Az adattároló kapacitások és a személyes adatok elektronikus formában történő elmentésére szolgáló tárhelyek bebiztosításának érdekében, Adatkezelő műszaki intézkedést foganatosított, elsősorban olyképp, hogy az adatbázisokat és az alkalmazásokat jelszóval védi és azokhoz PC vírusirtót futtat.

3.    Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csakis az általa arra felhatalmazott személyek rendelkeznek hozzáféréssel.

VIII. Záró rendelkezések

1.  Az interneten közzétett rendelőlap kitöltésével kiállított rendelés elküldésével Ön jóváhagyja, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeivel, és hogy azokat teljes terjedelmükben elfogadja.

2.    Jelen feltételekkel való jóváhagyását az interneten közzétett formanyomtatványon található jelzőmező kipipálásával végzi el.

3.    Adatkezelő jogosult jelen Feltételek módosítására. A személyes adatok védelmének feltételeinek frissített változatát saját honlapján közzéteszi, és azt egyben az Ön által Adatkezelőnek megadott e-mail címre megküldi Önnek.

 

Jelen Feltételek 2020. 04. 30. napon léptek érvényre és hatályba.